Kadernota 2020

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

FMP vastgestelde Programmabegroting 2019

50

509

552

552

Besluitvorming 2019 tot Voorjaarsnota

351

272

357

357

Voorjaarsnota 2019

-74

-74

-73

-73

FMP t/m Voorjaarsnota 2019

327

707

837

837

Doelen & Resultaten

Sociaal domein

-746

pm

pm

pm

Preventie Wmo en jeugdzorg

-49

-49

-49

-49

Aanpak structurele armoede

pm

pm

pm

pm

Wijkwinkels voor behoud leefbaarheid dorpskernen

-

-

-

-

Terugdraaien bezuiniging Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid

-50

-50

-50

-50

Ontsluiting rondom Groesbeek

pm

pm

pm

pm

Afval

pm

pm

pm

pm

Opwekken duurzame energie na 2023

-25

-

-

-

Fiets-/voetveerverbinding Bemmel - Ooij

-

-3

-6

-6

Implementatie Omgevingswet

pm

pm

pm

pm

Utibreiding/ revitalisering bedrijventerreinen in Groesbeek

-

-

-

-

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

pm

pm

pm

pm

Totaal doelen & resultaten

-870

-102

-105

-105

Beleidsontwikkelingen

Beschermd wonen

pm

pm

pm

pm

Nieuwbouw basisschool Op de Horst

-

-

-

-

Groot onderhoud gymzalen

pm

pm

pm

pm

Aanpassing dorpshuis De Slenk

pm

pm

pm

pm

Aanpassing dorpshuis Kerstendal

pm

pm

pm

pm

Rijksuitkering bijstand

-332

-332

-332

-332

Verstevigde samenwerking regio Arnhem Nijmegen

pm

pm

pm

pm

Installatie raadszaal

-

-6

-13

-12

Uitvoeren adresonderzoeken

-21

-21

-21

-21

Inburgering

pm

pm

pm

pm

Stelpost inflatie lonen en prijzen

-1.398

-1.398

-1.398

-1.398

Stelpost inflatie inkomsten

1.378

1.378

1.378

1.378

Algemene uitkering

pm

pm

pm

pm

Bijdrage reserve rekeningresultaten vervalt

-624

-624

-624

-624

Stelpost onderuitputting

500

500

500

500

Aanwending algemene reserve tekort Sociaal domein

746

-

-

-

Inzet stelpost nieuw beleid voor sociaal domein

49

49

49

49

Stelpost kapitaallasten 2023

-

-

-

107

Aanschaf (duurzaam) materieel 2023

-

-

-

-

Goed werkgeverschap

-73

-73

-73

-73

Informatiemanagement - digitaal werken

-75

-20

-20

-20

Gegevensbeheer

-20

-20

-20

-20

iBurgerzaken

-78

-21

-21

-21

Huisvesting

pm

pm

pm

pm

Nieuwe investeringen MIP

-

-40

-89

-99

Verschuivingen MIP

-3

102

45

-143

Afrondingen

1

1

2

2

Totaal beleidsontwikkelingen

50

-525

-637

-727

FMP t/m Kadernota 2020

-493

80

95

5

waarvan structureel

-327

80

95

5

waarvan incidenteel

-166

-

-

-

ga terug