Kadernota 2020

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

                       Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

Onderwerp:

Kadernota 2020

Datum B&W-vergadering

4 juni 2019

Datum raadsvergadering

4 juli 2019

Datum carrousel:

Portefeuillehouder:

S.G.P. Fleuren

Ambtenaar:

J.M.G. Jeurissen

E-mailadres:

h.jeurissen@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-19-74516

Documentnummer:

VB/Raad/19/00867

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

De Kadernota 2020 vast te stellen.

Inleiding
In de voorliggende Kadernota 2020 hebben we de actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op een rij gezet.

De raad heeft eerder aangegeven aan de voorkant te willen sturen op de te maken keuzes. We hebben daarom op 23 april 2019 een startsessie met de raad georganiseerd. Zowel de raadsfracties als het college hebben onderwerpen voor deze sessie aangedragen. Op basis van de gemaakte, richtinggevende keuzes tijdens de startsessie en andere beleidsmatige ontwikkelingen heeft het college deze kadernota opgesteld.

Beoogd effect
Met het vaststellen van de kadernota bepaalt de raad op hoofdlijnen de koers van het gemeentelijke beleid en de financiële middelen voor de komende jaren. Deze hoofdlijnen werken we uit en zijn de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 en Meerjarenbegroting 2021-2023.

Argumenten
In de “Financiële verordening Berg en Dal” staat dat het college jaarlijks een kadernota aanbiedt.

Kanttekening
Tussen het vaststellen van de Kadernota en het opstellen van de begroting vinden nog ontwikkelingen plaats, die de cijfers beïnvloeden. Wij maken de begroting op basis van de laatste ontwikkelingen. De afwijkingen ten opzichte van deze Kadernota lichten we toe.

Zoals bijna alle gemeenten hebben ook wij te maken met oplopende kosten en achterblijvende rijksbijdragen in het sociaal domein. In onze jaarrekening 2018 zien we dan ook een trendbreuk. Wij hadden eerst altijd een overschot, maar 2018 laat voor het eerst een behoorlijk tekort zien. Daarnaast komen er weer nieuwe taken op ons af, zoals Beschermd Wonen en de Omgevingswet. Deze taken brengen kosten met zich mee. Ook de ambities op het gebied van duurzaamheid leggen beslag op onze middelen.
De meicirculaire 2019 is niet in deze kadernota verwerkt, maar het Rijk stelt de algemene uitkering de komende jaren naar beneden bij. Onze reserves kunnen we niet voor alles blijven aanspreken.  Daarom komen we bij de begroting met ombuigingsvoorstellen. Vooruitlopend hierop hebben we voor een aantal ontwikkelingen geen bedragen in deze Kadernota geraamd.

Financiële onderbouwing
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Voor het provinciaal toezicht moet het eerste of laatste begrotingsjaar sluitend zijn. Het eerste jaar laat een tekort zien. In deze kadernota is het jaar 2023 sluitend.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie
Wij stellen de Kadernota 2020 beschikbaar via de website programmavan.bergendal.nl.

Aanpak/uitvoering
Wij nemen de kaders en uitgangspunten uit deze vast te stellen Kadernota mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2019.

overwegende dat in de “Financiële verordening Berg en Dal” staat dat het college jaarlijks een kadernota aanbiedt;

dat in de gehouden startsessie richtinggevende keuzes zijn gemaakt en voorts op basis van andere beleidsmatige ontwikkelingen het college deze kadernota heeft opgesteld;

dat in de carrousel en in de raadsvergadering door meerdere fracties nog suggesties zijn gedaan die het college mee kan nemen bij de opstelling van de begroting 2020 en meerjarenbegroting;

dat daarvoor verwezen wordt naar de verslagen van de beide vergaderingen;

b e s l u i t :

De Kadernota 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 4 juli 2019,

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

Mr. M. Slinkman

ga terug