Kadernota 2020

Voorwoord

Voorwoord

Algemeen
In de Kadernota 2020 zetten we de actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op een rij.

De raad heeft eerder aangegeven aan de voorkant te willen sturen op de te maken keuzes. We hebben daarom op 23 april 2019 een startsessie met de raad georganiseerd. Zowel de raadsfracties als het college hebben onderwerpen voor deze sessie aangedragen. Op basis van de gemaakte, richtinggevende keuzes tijdens de startsessie en andere beleidsmatige ontwikkelingen heeft het college deze kadernota opgesteld.

Met het vaststellen van de Kadernota 2020 bepaalt de raad op hoofdlijnen de koers van het gemeentelijke beleid en de financiële middelen voor de komende jaren. Deze hoofdlijnen werken we uit en zijn de basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2021-2023.

Financieel MeerjarenPerspectief
Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

FMP vastgestelde programmabegroting 2019

50

509

552

552

Besluitvorming 2019 tot Voorjaarsnota

351

272

357

357

Voorjaarsnota 2019

-74

-74

-73

-73

FMP t/m Voorjaarsnota 2019

327

707

837

837

Kadernota 2020

-820

-627

-742

-832

FMP t/m Kadernota 2020

-493

80

95

5

waarvan structureel

-327

80

95

5

waarvan incidenteel

-166

-

-

-

Dit meerjarenperspectief laat het eerste jaar een tekort zien en daarna een klein overschot.

Zoals bijna alle gemeenten hebben ook wij te maken met oplopende kosten en achterblijvende rijksbijdragen in het sociaal domein. In onze jaarrekening 2018 zien we dan ook een trendbreuk. Wij hadden eerst altijd een overschot, maar 2018 laat voor het eerst een behoorlijk tekort zien. Daarnaast komen er weer nieuwe taken op ons af, zoals Beschermd Wonen en de Omgevingswet. Deze taken brengen kosten met zich mee. Ook de ambities op het gebied van duurzaamheid leggen beslag op onze middelen.
De meicirculaire 2019 is niet in deze kadernota verwerkt, maar het Rijk stelt de algemene uitkering de komende jaren naar beneden bij. Onze reserves kunnen we niet voor alles blijven aanspreken. Daarom komen we bij de begroting met ombuigingsvoorstellen. Vooruitlopend hierop hebben we voor een aantal ontwikkelingen geen bedragen in deze Kadernota geraamd.

Voor een verdere toelichting op het FMP verwijzen wij naar de 'Financiële begroting/ FMP'.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het Raadsvoorstel te gaan.

Met vriendelijke groet,
College van Burgemeester en Wethouders

ga terug